MSETNX key value [key value ...]

当且仅当所有给定键都不存在时, 为所有给定键设置值。

即使只有一个给定键已经存在, MSETNX 命令也会拒绝执行对所有键的设置操作。

MSETNX 是一个原子性(atomic)操作, 所有给定键要么就全部都被设置, 要么就全部都不设置。

MSETNX 可以用来设置逻辑对象的属性,来确保要么都设置,要么都不设置。

*返回值

整数:

  • 1 当所有给定键都设置成功时
  • 0 某个给定键已经存在而导致设置未能成功

*例子

redis>  MSETNX key1 "Hello" key2 "there"
(integer) 1
redis>  MSETNX key2 "new" key3 "world"
(integer) 0
redis>  MGET key1 key2 key3
1) "Hello"
2) "there"
3) (nil)
redis>